jk.gif (842 bytes)THE MAN

The following Proustian self-interview, dated 13.10.1991, in English, was found among JK's papers after his death.

Následující proustovské interview se sama sebou, v angličtině, datováno 13.10.1991, se našlo v pozůstalosti.


Questions Otázky
 
 1. What is your idea of perfect happiness ?
 2. What is your greatest fear ?
 3. Where would you like to live ?
 4. What do you consider the most overrated virtue ?
 5. Who is your favourite fictional character ?
 6. With what historical figure do you most identify ?
 7. What living woman do you most admire ?
 8. What living man do you most admire ?
 9. Who would you most like to have been ?
 10. What is your favourite quotation ?
 11. What is the trait you most deplore in yourself ?
 12. What is your greatest extravagance ?
 13. What objects do you always carry with you ?
 14. What bores you ?
 15. What makes you depressed ?
 16. What do you most dislike about your appearance ?
 17. What was your greatest act of courage ?
 18. What is your favourite colour ?
 19. What is your favourite animal ?
 20. What is your favourite bird ?
 21. What is your favourite flower ?
 22. What is your favourite word ?
 23. Who are your favourite prose writers ?
 24. Who are your favourite poets ?
 25. What is your favourite name ?
 26. What is your favourite building ?
 27. What is your favourite journey ?
 28. What is your favourite time of day ?
 29. Who are your favourite painters ?
 30. Who are your favourite musicians ?
 31. Which living person do you most despise ?
 32. On which occasion do you lie ?
 33. What is your greatest regret ?
 34. What do you consider the most underrated virtue ?
 35. What would be your chosen nationality ?
 36. When and where were you happiest ?
 37. Which talent would you most like to have ?
 38. What would your motto be ?
 39. How would you like to die ?
 40. How would you like to be remembered ?
 41. What keeps you awake at night ?
 42. What is your present state of mind ?

 

 
 1. Jak si vykládáte pojem Dokonalé štestí ?
 2. Čeho se nejvíc obáváte ?
 3. Kde byste chtěl žít ?
 4. Která ctnost je podle vás nejvíc přeceňovaná ?
 5. Kterou fiktivní postavu máte nejraději ?
 6. Která postava z dějin je vám nejbližší ?
 7. Kterou žijící ženu obdivujete nejvíc ?
 8. Kterého žijícího muže obdivujete nejvíc ?
 9. Kým byste býval nejraději byl?
 10. Který citát máte nejraději ?
 11. Kterou svou vlastnost nejvíc nesnášíte?
 12. V čem spočívá vaše největší extravagance ?
 13. Jaké předměty s sebou vždy nosíte ?
 14. Co vás nudí ?
 15. Co vás deprimuje ?
 16. Co se vám nejvíc nelíbí na vlastním vzhledu ?
 17. Který čin považujete za svůj nejodvážnější ?
 18. Kterou barvu máte nejraději?
 19. Které zvíře máte nejraději ?
 20. Kterého ptáka máte nejraději ?
 21. Kterou květinu máte nejraději ?
 22. Které slovo máte nejraději ?
 23. Které spisovatele máte nejraději ?
 24. Které básníky máte nejraději ?
 25. Které jméno máte nejraději ?
 26. Kterou budovu máte nejraději ?
 27. Kam cestujete nejraději ?
 28. Kterou denní dobu máte nejraději ?
 29. Které malíře máte nejraději ?
 30. Které hudebníky máte nejraději ?
 31. Který žijící človek je pro vás nejvíc opovrženíhodný ?
 32. Za jakých okolností lžete ?
 33. Čeho nejvíc litujete ?
 34. Kterou ctnost považujete za nedoceňovanou ?
 35. Kterou národnost byste si zvolil ?
 36. Kdy a kde jste byl nejštastnější ?
 37. Jaký talent nejvíc postrádáte ?
 38. Jaké byste si vybral motto ?
 39. Kterak byste nejraději zemřel ?
 40. Jak byste si přál být vzpomínán ?
 41. Co vás v noci budí ?
 42. V jakém rozpoložení jste práve teď ?

 

 


 1. What is your idea of perfect happiness ?
  Jak si vykládáte pojem Dokonalé štěstí ?

  The Platonic-Christian one: permanent Union with the Supreme Being as source of absolute Beauty and Wisdom.
  Platónsko-křesťansky: trvalé sjednocení s Nejvyšší Bytostí, která je zdrojem absolutní krásy a moudrosti.

 2. What is your greatest fear ?
  Čeho se nejvíc obáváte ?

  That the aforesaid does not exist.
  Že výše uvedené neexistuje.

 3. Where would you like to live ?
  Kde byste chtěl žít ?

  Anywhere where I am not subject to any permanent danger, indignity & deprivation.
  Kdekoli, kde nejsem vystaven trvalému ohrožení, potupě a strádání.

 4. What do you consider the most overrated virtue ?
  Která ctnost je podle vás nejvíc přeceňována ?

  Industry, in the Victorian - Thatcherite sense.
  Pracovitá přičinlivost, ve smyslu viktoriánsko-thatcherovském.

 5. Who is your favourite fictional character ?
  Kterou fiktivní postavu máte nejraději?

  I like the one who I am afraid may be fictional, al least partly. I cannot name him however, for weighty reasons.
  Nejraději mám postavu, která by mohla být fiktivní, alespoň částečně - ale mám pádné důvody nepojmenovat ji.

 6. With what historical figure do you most identify ?
  Která postava z dějin je vám nejbližší ?

  I don't seem to have ever identified with any.
  Nevybavuji si, že bych si někdy takovou vybral.

 7. What living woman do you most admire ?
  Kterou žijící ženu obdivujete nejvíc ?

  Perhaps Mother Teresa of Calcutta.
  Snad Matku Terezu.

 8. What living man do you most admire ?
  Kterého žijícího muže obdivujete nejvíc ?

  I don't admire anyone but let's say Václav Havel.
  Že bych někoho přímo obdivoval, to ne, ale řekněme Václava Havla.

 9. Who would you most like to have been ?
  Kým byste býval nejraději byl?
 10. I don't know.
  Nevím.

 11. What is your favourite quotation ?
  Který citát máte nejraději ?

  STET HOC PRO CERTO: QUOTIENS CUM STERCORE CERTO, VINCO SEU VINCOR, SEMPER EGO MACULOR ( =take this for certain: whenever I fight with shit, whether I win or lose, I always get dirty)
  ( =toto je jisté: kdykoli bojuju s hovnem, ať vyhraju či prohraju, vždycky se zamažu )

 12. What is the trait you most deplore in yourself ?
  Kterou svou vlastnost nejvíc nesnášíte ?

  Not being able sufficiently to utilise my talents.
  Že nedokážu svých talentů náležitě využít.

 13. What is your greatest extravagance ?
  V čem spočívá vaše největší extravagance ?

  In the past having four children especially when still in Czechoslovakia.
  Nowadays perhaps not running a private practice but living on a pension and writing novels.
  Svého času v tom, že jsem měl čtyři d
  ěti, obzvlášt když jsem tehdy ješte žil v Československu.
  Nyní třeba v tom, že nevedu soukromou praxi, ale žiju z penze a píšu beletrii.

 14. What objects do you always carry with you ?
  Jaké předměty s sebou vždy nosíte ?

  Keys, Credit cards, Club membership cards, handkerchief.
  Klíče, kreditní karty, členské kart
  y klubů, kapesník.

 15. What bores you ?
  Co vás nudí ?

  Most of contemporary music, both serious & light, most of contemporary fiction, poetry and drama.
  Most of contemporary psychology, being unrealistic & not making any real progress.
  Většina soudobé hudby, oddechové i vážné, v
  ětšina soudobé beletrie, poesie, a soudobých dramat.
  Většina soudobé psychologie, protože je nerealistická a nikam nevede.

 16. What makes you depressed ?
  Co vás deprimuje ?

  Belonging to the species HOMO SAPIENS
  P
  říslušnost k živočišnému druhu HOMO SAPIENS

 17. What do you most dislike about your appearance ?
  Co se vám nejvíc nelíbí na vlastním vzhledu ?

  I have come to terms with it. If I didn't, then almost everything.
  Zvykl jsem si akceptovat, jak vypadám. Pokud by ne, vadilo by mi téměř všechno.

 18. What was your greatest act of courage ?
  Který čin považujete za svůj nejodvážnější ?

  Withstanding interrogation when charged with preparing an armed uprising against communist Czechoslovakia in 1949 & thus contributing to not being convicted. Of course, my acquittal was basically a miracle, as equally innocent people charged with lesser offences used to be sentenced almost as a rule at that time.
  Když jsem
  vydržel výslech, jsa obviněn z organisování ozbrojeného povstání proti komunistickému Československu r. 1949 a tím jsem přispěl ku sproštění obvninění. Ovšem, být sproštěn obvinění byl v zásadě zázrak, neboť stejně nevinní lidé, třebaže nařčeni z menších prohřešků, byli v těch dobách zpravidla odsuzováni.

 19. What is your favourite colour ?
  Kterou barvu máte nejraději ?

  A certain hue of radiant blue.
  Jistý
  odstín zářivě modré.

 20. What is your favourite animal ?
  Které zvíře máte nejraději ?

  I like exotic ones like those of the order Edentata, but don't have any single preference.
  (*= ant-eaters, armadillos, etc.)

  Mám rád exotická zvířata, kupříkladu členy řádu Edentata*, ale ne
  dávám přednost nějakému konkrétnímu zvířeti.
  (*=mravenečníci, pásovci apod.)

 21. What is your favourite bird ?
  Kterého ptáka máte nejraději ?

  The same as with animals. I like those of the order Coraciidae, but no single one in particular & not exclusively.
  Tady to platí jako se zvířaty. Mám rád členy řádu Coraciidae, ale nemám žádného vyvolence, a taky nejde o žádnou vyhraněnost.

 22. What is your favourite flower ?
  Kterou květinu máte nejraději?

  Golden Lily
  Zlatou lilii.

 23. What is your favourite word ?
  Které slovo máte nejraději ?

  I like extravagant, scientific-sounding words like Pymatology, but have no single preferred one.
  Mám rád extravagantní, vědecky znějící slova jako třeba Pymatologie, ale žádné vyvolené nemám.

 24. Who are your favourite prose writers ?
  Které spisovatele máte nejraději?

  First of all, of course, Jan Křesadlo. Of the others very many from Lucius Apuleius to Eva Límanová. I don't want to incur again the charge of showing off.
  V první řad
  ě Jana Křesadla, ovšem. Ostatních pak je velmi mnoho, od Lucia Apuleia po Evu Límanovou. Nechci si zase vysloužit nařčení, že se holedbám.

 25. Who are your favourite poets ?
  Které básníky máte nejraději?

  Homer, the ancient Greek lyricists, Horace, mediaeval Latin poets, St. John of the Cross, Hoelderlin, Trakl, G.M.Hopkins, most of the Czech major poets & others.
  Homéra, starořecké lyriky, Horacia, středověké latinské básníky,
  sv. Jana z Kríže, Hoelderlina, Trakla, G.M.Hopkinse, většinu významných českých básníků a další.

 26. What is your favourite name ?
  Které jméno máte nejraději?

  I don't seem to have any.
  Zdá se, že žádné.

 27. What is your favourite building ?
  Kterou budovu máte nejraději ?

  The Church of the Holy Family in Barcelona by A. Gaudí.
  Chrám Svaté rodiny od A.Gaudí.

 28. What is your favourite journey ?
  Kam cestujete nejraději ?

  To Prague.
  Do Prahy.

 29. What is your favourite time of day ?
  Kterou  denní dobu máte nejraději ?

  Early morning.
  Brzy po ránu.

 30. Who are your favourite painters ?
  Které malíře máte nejraději ?

  Again, difficult to answer, but perhaps: Master Theodoric, El Greco, Mathias Gruenewald, Alphons Mucha, Panuška.
  Zase t
  ěžko říci, ale snad k nim patří Mistr Theodoric, El Greco, Mathias Gruenewald, Alfons Mucha, Panuška.

 31. Who are your favourite musicians ?
  Které hudebníky máte nejraději ?

  The old polyphonists collectively, Adam Michna, J.S. Bach, J.D. Zelenka, Janacek, Martinu, Jaroslav Orel generally unknown, Antonin Tucapsky known, but far less than he deserves.
  Všeobecne řečeno staré polyfoniky, ~ Adam Michna, J.S.Bach, J.D.Zelenka, pak Janáček, Martinů, Jaroslav Orel (vesměs neznámý), Antonín Tučapský (známý, ale mnohem méně, než si zaslouží.)

 32. Which living person do you most despise ?
  Který žijící človek je pro vás nejvíc opovrženíhodný ?

  Milan Kundera, for his life & philosophy of spineless opportunism & egoism & for his pretentiousness.
  Milan Kundera, za jeho životní filosofii bezpáteřního oportunismu a egoismu a za jeho
  posérství.

 33. On which occasion do you lie ?
  Za jakých okolností lžete?

  When absolutely necessary, but I hate it and cannot do it convincingly.
  Jen když je to nevyhnutelně nutné, ale nesnáším to a neumím to dělat přesvědčivě.

 34. What is your greatest regret ?
  Čeho nejvíc litujete?

  The forty years of Soviet colonial rule in my country, rendering it backward and impoverished & for all the consequences of it for myself, my family & the whole nation.
  Čtyřicetileté sovětské koloniální nadvlády v mé zemi, která ji deklasovala a zbídačila a všech toho důsledku osobních, rodin
  ných i celonárodních.

 35. What do you consider the most underrated virtue ?
  Kterou ctnost považujete za nedoceňovanou ?

  Fidelity.
  Věrnost.

 36. What would be your chosen nationality ?
  Kterou národnost byste si zvolil ?

  The combination I actually have achieved : Being a Czech with a British Passport.
  Onu kombinaci, které jsem dosáhl: Být Čech s britským pasem.

 37. When and where were you happiest ?
  Kdy a kde jse byl nejšťastnější ?

  In May 1990 during my first visit to postcommunist Prague after 22 years of Exile.
  V květnu 1990 při svém návratu po 22letém exilu do postkomunistické Prahy.

 38. Which talent would you most like to have ?
  Jaký talent nejvíc postrádáte ?

  Manual dexterity.
  Zručnost.

 39. What would your motto be ?
  Jaké byste si vybral motto ?

  NON DICI SED ESSE
  ( = not as is claimed but as is )

  ( = ne býti řečen, ale vskutku býti )

 40. How would you like to die ?
  Kterak byste nejraději zemřel ?

  In some peaceful and dignified way, if there is any.
  Nějak klidně a důstojně, pokud to vůbec lze.

 41. How would you like to be remembered ?
  Jak byste si přál být vzpomínán ?

  As someone who never gave in to corrupting forces & yet was able to leave behind a memory of achieving something durable.
  Jako človek, který nikdy nepropadl silám korupce, a přesto po sobě zanechal vzpomínku na nějaké trvalé hodnoty, kterých dosáhl.

 42. What keeps you awake at night ?
  Co vás v noci budí ?

  Apart from some unexpected tragedy, nothing at all. I am a sound sleeper.
  Vyjma nějaké nečekané tragedie, vůbec nic. Spím nerušeně.

 43. What is your present state of mind ?
  V jakém rozpoložení jste práve teď ?

  Rather serene, to my own surprise.
  Docela blaženě poklidný, k mému vlastnímu překvapení.


 44.